FACULTY MEMBERS

    Dr. Rashid Hafeez
    Dr. Muhammad Umair Ashraf
    Ms. Saba Javed
    Ms.Bukhatawar Khan
    Ms. Mehwish Khalid