FACULTY MEMBERS

  Mrs. Zahida Perveen
  Ms.Samia Naeem
  Dr.Tariq Mahmood
  Dr.Sadaf Jamil Rana
  Dr.Adnan Saeed
  Dr. Babar Shahzad Khan
  Dr. Mahwish Bashir
  Ms.Rahat Batool
  Ms.Ammarah Sheikh
  Ms. Humaira Latif
  Dr. Robina Ashraf