سیمینا ر: مطا لعہ سیرت کی جہا ت اور جا معا تی سطح پر تحقیق

سیمینا ر: مطا لعہ سیرت کی جہا ت اور جا معا تی سطح پر تحقیق

The Following Start:  Prof. Dr. Farhat Saleemi

Date: 11 December 2017

Time: 3:00-4:30 pm


         


             

Guest Speaker: Dr. Hafiz Muhammad Usman

Stage Secretary: Dr. Naseem

Venue: Seerat Study Center